Hội thảo khoa học góp ý báo cáo tổng hợp Đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030

08/02/2019

     Ngày 28/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng Kiến thức công tác dân tộc (CTDT) cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030, Mã số CTDT.28.17/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Dũng làm Chủ nhiệm, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội thảo

     Tham dự Hội thảo có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí TS. Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Ban Tổ chức Trung ương, các nhà khoa học, đại diện cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo Hội thảo

     Tại Hội thảo, đồng chí PGS.TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc - Chủ trì Hội thảo phát biểu đề dẫn. Trong đó nhấn mạnh: Để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, một trong những yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách đặt ra hiện nay đối với công tác dân tộc là phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện CTDT, chính sách dân tộc. Xuất phát từ yêu cầu thực tế của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 402/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới, trong đó giao Uỷ ban Dân tộc nhiệm vụ chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 04 nhóm đối tượng. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030” là công trình nghiên cứu tổng thể, chi tiết về thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân tộc; rà soát, đánh giá hệ thống chương trình nội dung bồi dưỡng, hiệu quả sử dụng kiến thức công tác dân tộc.

     TS. Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tổng hợp và chỉ rõ mục tiêu của đề tài nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức; từ đó đề xuất chương trình, phương pháp giảng dạy, giải pháp, cơ chế tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta đến năm 2030. Việc nghiên cứu đề tài sẽ tìm ra những “khoảng trống kiến thức” của việc biên soạn chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong thời gian qua để từ đó xây dựng chương trình và bồi dưỡng kiến thức CTDT theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá gắn với việc triển khai các nội dung đã được phê duyệt của Đề án 402.

TS. Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo

     Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung vào các vấn đề cụ thể như: kết cấu, bố cục của báo cáo tổng hợp; các mặt đạt được và hạn chế trong nội dung báo cáo; khung lý thuyết nghiên cứu, các khái niệm công cụ, giới hạn nghiên cứu của đề tài trong phạm vi đặt hàng của Chương trình CTDT; đối chiếu, thực chứng các số liệu trong nội dung luận giải của đề tài để qua đó hoàn thiện lại các báo cáo khoa học trên cơ sở tiếp cận theo hướng là đề tài nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học cho nghiên cứu.

     Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao ý kiến của đại biểu. Theo đó, để đề tài đáp ứng các yêu cầu theo Thuyết minh đặt hàng, Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung của báo cáo tổng hợp, trong đó cần làm rõ khung lý thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu; bổ sung tổng quan các nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài; kết cấu lại các chương, mục cho hợp lý và thống nhất tiêu đề với nội dung triển khai. Đặc biệt, cần làm rõ hình thức, nội dung, cách thức tổ chức bồi dưỡng cho từng loại hình đối tượng gắn với việc cung cấp luận cứ khoa học cho đề án 402 và triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  được hiệu quả theo cơ chế chú trọng kiến thức dân tộc trong 3 chương trình: Quốc phòng an ninh, tiếng DTTS và kiến thức CTDT theo thực tiễn ở địa phương theo cơ chế cập nhật hàng năm.

     Tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo khoa học đảm bảo đúng thuyết minh phê duyệt và thời gian quy định. Đồng thời, sẽ tổ chức thêm các buổi toạ đàm chuyên sâu, góp ý các báo cáo chuyên đề cũng như kết nối và huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học để đóng góp vào kết quả nghiên cứu đề tài./.

 

Hồng Hải