Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

04/10/2019

     Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 03 lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Trong đó có 01 lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã; 02 lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thôn, bản đặc biệt khó khăn.

     Biên soạn tài liệu và giảng dạy là các giảng viên của Học viện Dân tộc, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là những giảng viên, báo cáo viên có bề dầy về kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và kiến thức thực tiễn về công tác dân tộc, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; có kiến thức chuyên sâu về nâng cao năng lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Đoàn công tác của Học viện Dân tộc tham gia tổ chức các lớp tập huấn gồm: PGS.TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc – Trưởng đoàn và các giảng viên: PGS.TS Ngọc Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và thời đại; ThS Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế xây dựng và đô thị, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; ThS Phạm Thị Kim Cương, Học viện Dân tộc; ThS Vì Thị Lan Phương, Học viện Dân tộc, ThS Phạm Duy Hưng, Học viện Dân tộc; ThS Trần Thu Hoài, Học viện Dân tộc.

     Lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 gồm có 05 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào đảm bảo tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào tuyên truyền vận động, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình. Chuyên đề 1: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thuộc Chương trình 135. Chuyên đề 2: Phát triển cộng đồng và phương pháp phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thuộc Chương trình 135. Chuyên đề 3: Định hướng giải pháp và vận động người dân thay đổi cách tiêu dùng, quản lý kinh tế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững. Chuyên đề 4: Quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Chuyên đề 5: Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

     Lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 gồm có 05 chuyên đề về quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện Chương trình, các vấn đề liên quan khác trong giảm nghèo. Chuyên đề 1: Công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020. Chuyên đề 2: Trình tự lập thủ tục hồ sơ thi công xây dựng công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135. Chuyên đề 3: Quy trình tổ chức đấu thầu. Chuyên đề 4: Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Chuyên đề 5: Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Đây là những chuyên đề quan trọng, thiết thực đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc nói chung, Chương trình 135 nói riêng ở cơ sở và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các học viên là cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn vừa là đối tượng tham gia quá trình xây dựng kế hoạch; vừa là đối tượng trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, vừa là đối tượng trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình 135, vừa là đối tượng trực tiếp giám sát việc thực hiện chương trình, vừa là đối tượng chịu sự giám sát trực tiếp của cộng đồng, vừa là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình 135.

     Các lớp tập huấn luôn nhận được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Ban Dân tộc trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy trên lớp. Phát biểu tại Lễ khai giảng các lớp tập huấn, đồng chí Lê Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ rõ việc tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đối tượng là cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc các địa bàn thực hiện chương trình 135 là rất cần thiết, phải thực hiện thường xuyên hàng năm. Thông qua các khóa tập huấn, học viên được bổ sung, cập nhật các kiến thức, kỹ năng, đủ năng lực, khả năng để tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra các công trình, dự án thuộc chương trình 135 ở địa phương. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ xã, thôn đặc biệt khó khăn và cộng đồng trong quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020, đồng thời cũng đề nghị các học viên trong quá trình tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về thực hiện Chương trình, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của địa phương để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn các xã của tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Những kiến thức được cung cấp trong các lớp tập huấn là nền tảng, làm cơ sở để cán bộ thôn, xã đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn, giảng viên và học viên đã chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các tiểu dự án của Chương trình 135, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp, cách thức phù hợp để áp dụng có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 trong thời gian tới./. 

   Một số hình ảnh của các Lớp bồi dưỡng:

PGS.TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu khai giảng

Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề “Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

PGS.TS Ngọc Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và thời đại

ThS Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế xây dựng và đô thị, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

và học viên nữ lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Kim Cương