Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020,

Học viện Dân tộc quyết tâm thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 

1. Xây dựng hệ thống giải pháp và đề xuất chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp phần giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số; đề xuất đăng ký mới 3 đề án trình Chính phủ vào năm 2018;

2. Triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, khi kết thúc nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

- Tổ chức hoạt động xác định thành phần dân tộc và xây dựng danh mục thành phần dân tộc Việt Nam

- Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực: Chiến lược, chính sách dân tộc; dân tộc học và văn hóa dân tộc thiểu số; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu vùng dân tộc thiểu số; xã hội học và thống kê.

3. Biên soạn tài liệu và thực hiện tốt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện tài liệu, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trên địa bàn các xã 135; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng cán bộ bằng nguồn ngân sách của các tỉnh.   

4. Mở được 2 mã ngành đào tạo; tuyển sinh hệ dự bị đại học, tổ chức liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Xây dựng khung chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu và xây dựng đề án đào tạo trực tuyến.

5. Xây dựng đề án Thư viện điện tử; tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học của Ủy ban Dân tộc.

6. Phấn đấu đăng bài báo trong nước và quốc tế có liên quan; xuất bản các đầu sách; nâng điểm Tạp chí từ 0,25 điểm hiện nay lên 0,5 điểm.

7. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công tác dân tộc với Lào và Campuchia; liên kết trao đổi khoa học, đào tạo với một số trường Đại học của Thái Lan, Úc, Trung Quốc; phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo với một số tổ chức quốc tế: WB, ADB, UNDP.

8. Kiện toàn tổ chức, cán bộ đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành phần; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên.

9. Với vai trò chủ đầu tư, Học viện tổ chức quản lý công tác xây dựng Học viện Dân tộc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

10. Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội, Viên Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam và Đại học quốc gia Hà Nội.

Được kiện toàn và đi vào hoạt động từ tháng 10/2016 đến nay, Học viện Dân tộc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các đề án cấp phép hoạt động đào tạo, mở mã ngành... Học viện Dân tộc đã và đang từng bước ổn định, xây dựng các hoạt động cơ bản, từng bước kiện toàn bộ máy quản lý; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tập trung nghiên cứu chiến lược chính sách dân tộc; tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu với các Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước, nhằm nâng cao vị thế của Học viện trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy của Học viện./.