Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 8/4/2019 đến ngày 12/4/2019)


 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(08/4/2019)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 15

Văn phòng Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Trung tâm Thông tin – Thư viện;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Tạp chí Nghiên cứu dân tộc; Khoa Cơ bản.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Tỉnh Cao Bằng

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Khoa Cơ bản về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục

Khoa Cơ bản

- Giảng viên cơ hữu, kiêm chức và viên chức trình độ ThS trở lên được phân công sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Cơ bản;

- Giảng viên chuyên ngành Kinh tế học, Giáo dục học thuộc Học viện theo thông báo của Khoa Cơ bản;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu sách chuyên khảo của nhóm nghiên cứu Giáo dục dân tộc và phát triển nguồn nhân lực thuộc Học viện Dân tộc tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Đào tạo

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

144 Xuân Thủy

Thứ 3

(09/4/2019)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Khoa học quý I/2019

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

- 9h00: Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

- 9h30: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc

- 10h00: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

- 10h30: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Tỉnh Cao Bằng

13h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Giảng dạy lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Khoa Cơ bản

 

15 Khuất Duy Tiến

Thứ 4

(10/4/2019)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng uỷ và Lãnh đạo Học viện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp quý I/2019

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 14h00: Phòng Tổ chức cán bộ

- 14h30: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- 15h00: Văn phòng Học viện

- 15h30: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- 16h00: Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Đào tạo quý I/2019

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 14h00: Phòng Đào tạo

- 14h30: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- 15h00: Khoa Dự bị đại học

- 15h30: Khoa Sau đại học

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5 (11/4/2019)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Giảng dạy lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Khoa Cơ bản

 

15 Khuất Duy Tiến

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Bồi dưỡng quý I/2019

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

- 9h00: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

- 9h30: Khoa Cơ bản

- 10h00: Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

- 10h30: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Hội trường tầng  3 nhà A

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ Khối Phòng số 2

Cấp ủy chi bộ Khối Phòng số 2

Đảng viên Chi bộ Khối Phòng số 2

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 6

(12/4/2019)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc về dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2030

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

 

80 Phan Đình Phùng

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, hợp đồng lao động Quý I/2019 và lấy phiếu thăm dò đánh giá cán bộ chủ chốt của Học viện

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng  3 nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của Tổ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Giám đốc Học viện Dân tộc giao

Văn phòng Học viện.

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Thành viên Tổ đôn đốc.

Hội trường tầng  3 nhà A

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị lấy phiểu rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh dạo cấp Vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Bí thư các Chi bộ trực thuộc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng  3 nhà A


 

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc làm việc theo Tổ công tác thường trực xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 tại 80 Phan Đình Phùng từ ngày 08/4/2019 (tham dự đầy đủ các cuộc họp tại Học viện theo thành phần).

- TS Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc về kế hoạch, dự toán lớp Lào và Đề án 771 năm 2019 tại 80 Phan Đình Phùng vào ngày 09/4/2019.

- ThS. Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện đi liên hệ mua tài liệu phục vụ Đề án 771 tại Cục Thông tin và khoa học quốc gia vào ngày 09/4/2019.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo đi công tác triển khai thực hiện đề tài cấp tỉnh tại Đk Lk từ ngày 08-12/4/2019.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác triển khai Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 tại nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 12-19/4/2019.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 08-12/4/2019.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 08-09/4/2019.

- ThS. Hà Quang Khuê, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, chuyển khoa khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi nghỉ phép ngày 08/4/2019.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện nghỉ phép ngày 08/4/2019.