Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm của Học viện Dân tộc năm 2018

 

TT

Tên sáng kiến

Chủ trì sáng kiến

Cơ quan chủ quản

Thời gian thực hiện

Thực trạng

Ghi chú

1

Tăng cường hơn nữa yếu tố nước ngoài, yếu tố quốc tế trong Tạp chí Nghiên cứu dân tộc nhằm đưa Tạp chí Nghiên cứu dân tộc đạt từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm và tiến đến 1 điểm.

PGS. TS. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

2018

Đã nghiệm thu

Quyết định số 168/ QĐ HVDT ngày 06/06/2018

2

Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Dân tộc hiện nay

- TS. Nguyễn Bình Minh

Chuyên viên phòng KH&HTQT

- ThS. Vũ Quốc Vượng

Chuyên viên Phòng CTCT & HSSV

Học viện Dân tộc

2018

Đã nghiệm thu

Quyết định số 168/ QĐ HVDT ngày 06/06/2018

3

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên, giảng viên trẻ ở Học viện Dân tộc hiện nay

-ThS. Ngô Thị Trinh

Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc

-ThS. Hoàng Thị Xuân

Phó Giám đốc Trung tâm BDKTCTDT

Học viện Dân tộc

2018

Đã nghiệm thu

Quyết định số 168/ QĐ HVDT ngày 06/06/2018

4

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục học của Học viện Dân tộc

TS. La Đức Minh

Trưởng Khoa Sau đại học

Học viện Dân tộc

2018

Đã nghiệm thu

Quyết định số 168/ QĐ HVDT ngày 06/06/2018

5

Quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quản lý của các đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Dân tộc nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Học viện Dân tộc

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng KT&ĐBCL

ThS. Vũ Đăng Truyền

Chuyên viên phòng KT&ĐBCL

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

6

Xây dựng bảng chấm công tự động để sử dụng trong Học viện Dân tộc

ThS. Phan Hồng Minh

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa DBĐH

Học viện Dân tộc

2018

Đã

 nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

7

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc

ThS. Nguyễn Thị Huyền My

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Học viện Dân tộc

2018

Đã

 nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

8

Thu hút nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện của chi đoàn khối Viện – Tạp chí tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ThS. Phương Đoàn

Nghiên cứu viên Viện CL&CSDT

CN. Hà Thị Hòa

Chuyên viên chính Viện CL&CSDT

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

9

Giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc theo hướng hội nhập hệ thống Tạp chí Khoa học Quốc tế (Scopus)

- PGS. TS. Ngô Quang Sơn

Giảng viên cao cấp Khoa Cơ bản

- TS. Vũ Thị Thanh Minh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu VHDT

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

10

Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc

TS. Nguyễn Hồng Hải

Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

11

Xây dựng Quy trình xử lý và ban hành văn bản của Học viện Dân tộc

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó Chánh Văn phòng Học viện

- CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cán sự Văn phòng Học viện

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

12

Một số giải pháp trong công tác quản lý hồ sơ chứng từ kế toán ở Học viện Dân tộc

- ThS. Vũ Thùy Minh

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài vụ

- ThS. Vũ Đăng Truyền

Chuyên viên phòng KT&ĐBCL

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

13

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Dân tộc

- ThS. Đinh Thị Hòa

Phó Trưởng phòng KH&HTQT

- ThS. Dương Hiền Dịu

Chuyên viên phòng KH&HTQT

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

14

Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Dropbox trong quản lý tài liệu và làm việc nhóm

-TS. Giang Khắc Bình

Phó Trưởng khoa Khoa Văn hóa DTTS

-ThS. Vì Thị Lan Phương

Giảng viên Khoa Văn hóa DTTS

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

15

Xây dựng danh mục vị trí việc làm của Học viện Dân tộc

- TS. Đậu Thế Tụng

Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

- CN. Nguyễn Thị Kiều Nhung

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Học viện Dân tộc

2018

Đã

nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

16

Quy trình biên soạn và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- CN. Hàn Thị Minh Thảo

Chuyên viên Trung tâm BDKTCTDT

- ThS. Trịnh Thị Sợi

Chuyên viên Trung tâm BDKTCTDT

Học viện Dân tộc

2018

Đã

 nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018

17

Kinh nghiệm viết báo cáo liên quan đến công tác tuyên giáo của Đảng bộ Học viện Dân tộc

- ThS. Đỗ Thúy Hằng

Chuyên viên chính, Khoa Dự bị đại học

Học viện Dân tộc

2018

Đã

 nghiệm thu

Quyết định số 402/ QĐ HVDT ngày 26/11/2018