Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo QĐ số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/6/2018

          Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Đề án, đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/8/2018, tại Trường Chính trị Phạm Hùng, Thành phố Vĩnh Long, Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tham dự lớp bồi dưỡng có đoàn công tác của Học viện, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Lãnh đạo Trường Chính trị Phạm Hùng và gần 70 học viên của 2 lớp học.

Tham gia giảng dạy lớp học là các giảng viên của Học viện Dân tộc, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại, nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Huỳnh Văn Dũ, Phó trưởng Ban Dân tộc báo cáo chuyên đề tại khóa học

Trong khóa học, học viên  được học tập, trao đổi lý thuyết 04 ngày trên lớp và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Học viên được trang bị các chuyên về: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe ông Huỳnh Văn Dũ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long báo cáo chuyên đề thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Ông Huỳnh Văn Dũ nhấn mạnh: Ngoài những chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng thành thị và vùng có đồng bào dân tộc sinh sống, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc, thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Với tinh thần trao đổi cởi mở, bám sát những vấn đề thực tiễn trong công tác dân tộc, các học viên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

          Thay mặt Ban Tổ chức lớp, ông Phạm Duy Hưng, Trưởng đoàn công tác của Học viện Dân tộc cảm ơn lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long và các giảng viên tham gia giảng dạy tại 2 lớp bồi dưỡng đã truyền giảng các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua các chương trình, hoạt động bồi dưỡng trên các cán bộ, công chức, viên chức của thuộc lớp đối tượng 3 và 4  đã nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao nói riêng và góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đặt ra nói chung./.

Hồng Hải