Thông báo Kết luận của Giám đốc Học viện Dân tộc tại Hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018

 Tải file Thông báo tại đường links: Thông báo Kết luận của Giám đốc Học viện Dân tộc tại Hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018