Thông báo Kết luận của Phó giám đốc Học viện Dân tộc tại hội ý lãnh đạo tuần 41, tháng 10/2018

 tải file tại đường link sau: Thông báo Kết luận của Phó giám đốc Học viện Dân tộc tại hội ý lãnh đạo tuần 41, tháng 10/2018